ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дата на създаване на преписката:
24.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
27.05.2019 - 17:00
Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП
Статус :
Възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Програма „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат – конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе-паузи; уеб-стрийминг; изготвяне на видео или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.

Решение за откриване на процедура Обявление за поръчка Документация за провеждане на обществена поръчка Образец 1 Опис на документите Образец 2 Техническо предложение Образец 3 Ценово предложение Проект на договор за обществена поръчка еЕЕДОП pdf format еЕЕДОП xml format Разяснение, публ. на 13.05.2019 г. Разяснения по чл.33 ЗОП ПРОТОКОЛ 1 от работата на комисията_14.06.2019. ПРОТОКОЛ 2 от работата на комисията_15.07.2019. Съобщение за отваряне на ценови оферти_16.07.2019. ПРОТОКОЛ 3 от работата на комисията_20.08.2019 ПРОТОКОЛ 4 от работата на комисията част.1 ПРОТОКОЛ 4 от работата на комисията част.2 Доклад от работата на комисията - част 1 Доклад от работата на комисията - част 2 Доклад от работата на комисията - част 3 Доклад от работата на комисията - част 4 Доклад от работата на комисията - част 5 Доклад от работата на комисията - част 6 Доклад от работата на комисията - част 7 Доклад от работата на комисията - част 8 Решение на възложителя РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура 23.12.2019. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 04.08.2020 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 02.09.2020 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 18.12.2020 г. ДОКЛАД от работата на комисията 27.01.2021 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията 27.01.2021 г. РЕШЕНИЕ на възложителя 28.01.2021 г. ДОГОВОР Д-ЗОП-1 от 08.04.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка, пул. на 19.04.2021 г.