Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, и сувенири за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси

Дата на създаване на преписката:
20.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
27.07.2018 - 17:00
Обществена поръчка по чл. 20, чл.3 от ЗОП - събиране на оферти с обява.
Статус :
Възложена

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Изработка на печатни и рекламни материали, и сувенири за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси, с две обособени позиции. Обособените позиции се възлагат на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, като част от обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, и сувенири за нуждите на Центъра за развитие на човешките ресурси“ с обща максимална прогнозна стойност от 600 000 лева, без включен ДДС.

Документи, свързани с откриване на процедура, промени, спиране и разяснения.

Документация-20.07.2018-г. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Образец-1-Опис-на-документите Образец-2-Декларация-по-чл.-54-ал.-1-т.-1-2-и-7 Образец-3-Декларация-по-чл.-54-ал.-1-т.-3-–-5 Образец-4-Deklaracia_po_ZIFODRYUPDRS Образец-5-Декларация-по-чл.-54-ал.-2-от-ЗОП Образец-6-Технически-възможности Образец-7-Съгласие-подизпълнител Образец-8-Капацитет-трети-лица Приложение-1-Оферта Приложение-2-Техническо_предложение Приложение-3-ОП-1-Ценово_предложение Приложение-3-ОП-2-Ценово_предложение Проект-на-договор-20.07.2018-г. Разяснение-№-ЗОП-30.6-от-24.07.2018-публ.-на-24.07.2018 ПРОТОКОЛ от работата на комисията от 30.08.2018., публ.на 20.09.2018. ПРОТОКОЛ от работата на комисията от 18.09.2018., публ.на 20.09.2018. ДОКЛАД от работата на комисията от 18.09.2018., публ.на 20.09.2018. РЕШЕНИЕ на възложителя от 20.09.2018., публ.на 20.09.2018. Договор Д-ЗОП-02_19.10.2018. - Обособена позиция No.1, публ.на 19.10.2018. Договор Д-ЗОП-03_19.10.2018. - Обособена позиция No.2, публ.на 19.10.2018.