Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, и сувенири за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси

Дата на създаване на преписката:
30.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
06.06.2018 - 17:30
Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява
Статус :
Прекратена

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Изработка на печатни и рекламни материали, и сувенири за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси, с две обособени позиции. Обособените позиции се възлагат на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, като част от обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, и сувенири за нуждите на Центъра за развитие на човешките ресурси“ с обща максимална прогнозна стойност от 600 000 лева, без включен ДДС.

Документи, свързани с откриване на процедура, промени, спиране, разяснения