Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси

Дата на създаване на преписката:
18.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
25.07.2019 - 17:00
Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП
Статус :
Възложена

Център за развитие на човешките ресурси обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“. Предмет на обществената поръчка е изпълняване на дейности, свързани с изработка и доставка на рекламни и печатни материали. Открита процедура за сключване на рамково споразумение с 3 /трима/ изпълнители. След сключване на рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител, като отправя писмени покани по реда на чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП до всички лица по рамковото споразумение. Срокът на рамковото споразумение за изработка и доставка на рекламни и печатни материали е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му с всички изпълнители. Срокът за изпълнение на всеки сключен въз основа на рамково споразумение договор ще се определя в писмените покани, изпратени по реда на чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП до изпълнителите.

ВАЖНО! С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (версия 7), заведено под № 917385 в Регистъра на обществените поръчки при АОП, възложителят е внесъл промени в документацията за обществената поръчка. Промените са както следва:

(1) в Част II. Техническа спецификация от Документацията за обществената поръчка, за което възложителят е публикувал актуална информация със следния документ: 12.ДОКУМЕНТАЦИЯ за обществена поръчка_24.06.2019;

(2) в образеца на техническо предложение под образец №2 от документацията за обществена поръчка, за което възложителят е публикувал актуална информация със следния документ: 13.Образец 2_Техническо предложение_24.06.2019.;

(3) в образеца на ценово предложение под образец №3 от документацията за обществена поръчка, за което възложителят е публикувал актуална информация със следния документ: 14.Образец 3_Ценово предложение_24.06.2019.

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СЛЕДВА ДА СЪОБРАЗЯТ СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ С ГОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!

01. РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

02. ОБЯВЛЕНИЕ за поръчка

03. ДОКУМЕНТАЦИЯ за обществена поръчка

04. espd-request

05. espd-request

06. Образец 1. Опис на документите

07. Образец 2. Техническо предложение

08. Образец 3. Ценово предложение

09. ПРОЕКТ на рамково споразумение

10. Обявление за изменение или допълнителна информация 917385

11. Обявление за изменение или допълнителна информация РОП

12. ДОКУМЕНТАЦИЯ за обществена поръчка 24.06.2019

13. Образец 2 Техническо предложение 24.06.2019

14. Образец 3 Ценово предложение 24.06.2019

14. Образец 3 Ценово предложение 24.06.2019 Разяснения No. ЗОП-11-21 от 05.07.2019., публ. на 05.07.2019. СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови предложения_19.08.2019. ПРОТОКОЛ No.1 от работата на комисията_30.08.2019. ПРОТОКОЛ 2 от работата на комисията ДОКЛАД от работата на комисията РЕШЕНИЕ на възложителя РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 04.10.2019. ПРИЛОЖЕНИЕ.1 - техн.спец. на възложителя ПРИЛОЖЕНИЕ.2.1.1-техн.предл.ПАНДА-част.1 ПРИЛОЖЕНИЕ.2.1.2-техн.предл.ПАНДА-част.2 ПРИЛОЖЕНИЕ.2.2.1-техн.предл.ДиЕмАй-част.1 ПРИЛОЖЕНИЕ.2.2.2-техн.предл.ДиЕмАй-част.2 ПРИЛОЖЕНИЕ.2.3.1-техн.предл.АЛФА.ЛУКС-част.1 ПРИЛОЖЕНИЕ.2.3.2-техн.предл.АЛФА.ЛУКС-част.2 ПРИЛОЖЕНИЕ.3.1.1-ценово.предл.ПАНДА-част.1 ПРИЛОЖЕНИЕ.3.1.2-ценово.предл.ПАНДА-част.2 ПРИЛОЖЕНИЕ.3.2.1-ценово.предл.ДиЕмАй-част.1 ПРИЛОЖЕНИЕ.3.2.2-ценово.предл.ДиЕмАй-част.2 ПРИЛОЖЕНИЕ.3.3.1-ценово.предл.АЛФА.ЛУКС-част.1 ПРИЛОЖЕНИЕ.3.3.2-ценово.предл.АЛФА.ЛУКС-част.2 ОБЯВЛЕНИЕ за сключено рамково споразумение ПОКАНА ЗОП-14_04.10.2019 ПРОТОКОЛ от работата на комисията 18.10.2019. ДОКЛАД от работата на комисията 18.10.2019. РЕШЕНИЕ на възложителя 18.10.2019. ДОГОВОР Д-ЗОП-01_04.11.2019. ОБЯВЛЕНИЕ за сключен договор ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ по договор Д-ЗОП-01_04.11.2019. ОБЯВЛЕНИЕ за изменение на договор 01.ПОКАНА ЗОП-15_27.12.2019. 02.Прил.1 - Видове материали 2020г. 03.Прил.2 - Образец на оферта 04.Прил.3 - Декл. по чл.54, ал.1 ЗОП ПРОТОКОЛ от работата на комисията ДОКЛАД от работата на комисията РЕШЕНИЕ на възложителя