Skip to main content

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЕВРОГАЙДЪНС - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДУЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Възлагане на обществена поръчка

ЕВРОГАЙДЪНС – изграждане на модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качество на предоставената информация в Национална база данни за образователни квалификационни възможности. Дейностите в настоящата поръчка са насочени към разработването на: • Дейност 1: Нов Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на предоставената информация в базата данни за образователни и квалификационни възможности за нуждите на ЦРЧР. Данните постъпват от различни съществуващи регистри и информационни източници в рамките на средното и висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето през целия живот в България, валидират се и се верифицират, чрез разработени уеб интерфейси. След процеса на верифициране, данните следва да се достъпват от потребителите през Модула за ефективен мониторинг, да се допълват и/или редактират, ако е необходимо. Следва да се предостави и възможност за автоматизиран превод от български на английски, като останалите европейски езици не са предмет на разработка в настоящата процедура. • Дейност 2: Разработване на подробен публичен календар на датите на обновяване на информацията в НБД с образователни възможности на ЦРЧР • Дейност 3: Разширяване на профила на организациите, предоставящи образователни и квалификационни услуги в България, с възможности за самостоятелно допълване и пълноценно участие в запълването на НБДОКВ.
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-03/04.11.2016
Документи за сваляне