Skip to main content

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦРЧР“

Възлагане на обществена поръчка

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури рекламни и печатни материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси. Изпълнението на обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите търговски практики в сферата на доставките, предмет на поръчката.

Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-11/30.09.2015

Документи за сваляне