Skip to main content

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“. Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури самолетни билети за служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности на комадировани от Център за развитие на човешките ресурси лица.

Съобщение по чл. 193 от ЗОП. На основание чл. 110, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП и във връзка с Решение № ЗОП-19/3 от 04.04.2018 г. за откриване на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“, обявена в регистъра на обществените поръчки под уникален № 01441-2018-0001, с Решение № ЗОП-19/34 от 08.06.2018г., се прекратява обществена поръчка с предмет, описан в настоящото съобщение. Мотиви за прекратяването – в хода на процедурата, възложителят е установил нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Документи за сваляне