Skip to main content

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И СЪПЪТСТВАЩИ ГИ ДЕЙНОСТИ“

Възлагане на обществена поръчка

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури самолетни билети при служебните пътувания в страната и чужбина на командировани лица от Център за развитие на човешките ресурси. Изпълнението на обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите търговски практики в сферата на услугите, предмет на поръчката.
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-10/25.09.2015
Документи за сваляне