Skip to main content

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗВОПС).“

Възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчката: „Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).“

Кратко описание: Обществената поръчка е за определяне на изпълнител за осъществяване на дейността по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

 

Документи за сваляне