Skip to main content

Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси

Възлагане на обществена поръчка

Център за развитие на човешките ресурси обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“. Предмет на обществената поръчка е изпълняване на дейности, свързани с изработка и доставка на рекламни и печатни материали. Открита процедура за сключване на рамково споразумение с 3 /трима/ изпълнители. След сключване на рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител, като отправя писмени покани по реда на чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП до всички лица по рамковото споразумение. Срокът на рамковото споразумение за изработка и доставка на рекламни и печатни материали е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му с всички изпълнители. Срокът за изпълнение на всеки сключен въз основа на рамково споразумение договор ще се определя в писмените покани, изпратени по реда на чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП до изпълнителите.

ВАЖНО! С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (версия 7), заведено под № 917385 в Регистъра на обществените поръчки при АОП, възложителят е внесъл промени в документацията за обществената поръчка. Промените са както следва:

(1) в Част II. Техническа спецификация от Документацията за обществената поръчка, за което възложителят е публикувал актуална информация със следния документ: 12.ДОКУМЕНТАЦИЯ за обществена поръчка_24.06.2019;

(2) в образеца на техническо предложение под образец №2 от документацията за обществена поръчка, за което възложителят е публикувал актуална информация със следния документ: 13.Образец 2_Техническо предложение_24.06.2019.;

(3) в образеца на ценово предложение под образец №3 от документацията за обществена поръчка, за което възложителят е публикувал актуална информация със следния документ: 14.Образец 3_Ценово предложение_24.06.2019.

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СЛЕДВА ДА СЪОБРАЗЯТ СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ С ГОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!

Документи за сваляне