• en
    • en

Конкурс за участие в Национална конференция за четенето 2019

юли 5, 2019

Уважаеми колеги,

Едни от водещите умения през 21 век са комуникативните умения.  Те са част от Европейската рамка на Ключовите компетенции, необходими за учене през целия живот, но също така са част от нашето ежедневие и от начина, по който общуваме.

Темата на Националната конференция за четенето през 2019 година ще бъде:

Четене и комуникация

„Единствената истинска ценност – казва Антоан дьо Сент Екзюпери – е общуването между хората.“ На Конференцията през настоящата година  ще поговорим и ще помислим заедно за това как четенето изгражда и подкрепя общуването, комуникацията и уменията, с които тя е свързана. Ще поговорим за:

  • Комуникация и четене в контекста на мобилността;
  • Четенето – вербална или невербална комуникация;
  • Четенето с разбиране – основа на грамотността;
  • Емоционално и социално израстване чрез четенето;
  • Четенето в подкрепа на комуникацията с/на деца със СОП;
  • Комуникативни умения на съвременния учител;
  • Четенето в подкрепа на комуникативните умения на майчин и чужд език.

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център и Евродеск България, ЦРЧР обявява конкурс по темата „Четене и комуникация“. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск и други европейски програми.

Условия на конкурса

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в Конференцията, изпратете ни кратко представяне на своя идея, добри практики или познат за вас случай, при който четенето – книгата – словото са изиграли в общуването, в изграждането на основани на комуникацията дейности и общности, своята незаменима роля.

Разработките си изпращайте на e-mail адрес competition@hrdc.bg  Краен срок за изпращане – 17 юли 2019 г.

Очакваме разработките да бъдат в обем не по-голям от 2 стандартни страници, в края на които да бъдат представени: пълното име на училището / институцията, в която кандидатът работи, възраст на обучаемите, кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, актуален телефон и е-mail за връзка с кандидата.

Кандидатурите са индивидуални.

Разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.

Конференцията

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Национална конференция за четенето, която ще се проведе в периода 31 юли – 2 август 2019 г в град Велико Търново.

Образователните институции на победителите в конкурса ще бъдат обявени на 22 юли 2019г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по електронната поща – на предоставените от тях адреси за контакт. Най-добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи издания на ЦРЧР.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на следните адреси: mkaraangova@hrdc.bg , тел. 02 /915 50 24 и 02/915 50 33.

Очакваме Ви 🙂

 

Екипът на ЦРЧР