• en
    • en

Възможност за изменение параметрите на договора на притежатели на „Еразъм“ акредитация, сектор „Младеж“, Програма „Еразъм+“

юли 22, 2022

Програма „Еразъм+“ дава възможност на акредитираните организации в сектор „Младеж“ за гъвкавост по отношение на параметрите на изпълнение на годишните работни планове. В тази връзка и съгласно раздел VI от Приложение III „Финансови и договорни правила“ от Договора за отпускане на финансова подкрепа, на бенефициентите се дава възможност да поискат изменение на договорите си по отношение на финансирането и продължителността им.

Молба за изменение може да бъде подадена в периода от 01.08.2022 г. до 30.09.2022 г., като може да се избере само една от следните опции:

  1. Искане за допълнително финансиране и удължаване изпълнението на Договора за отпускане на финансова подкрепа от 2021 г. на 24 месеца;
  2. Искане за намаляване на отпуснатите финансови средства;
  3. Искане за удължаване изпълнението на Договора за отпускане на финансова подкрепа от 2021г. на 24 месеца без предоставяне на допълнително финансиране.

При искане за допълнително финансиране, следва да се има предвид, че общият максимален размер на безвъзмездните средства може да бъде увеличен с изменение на Договора, само при следните условия:

  • При наличие на допълнителни средства за Националната Агенция за преразпределение към акредитирани бенефициенти и
  • При условие че информацията, предоставена от бенефициента е коректна и пълна, вписана е чрез инструмента за отчитане и управление по Програма „Еразъм+“ (Beneficiary module) и показва, че бенефициентът е в състояние да изпълнява допълнителни дейности за мобилност.

След получаване на исканията за изменение на Договора за отпускане на финансова подкрепа, Националната Агенция оценява всяко едно искане, като взема предвид следните елементи:

  1. Степента на усвояване на финансовите средства, постигната от бенефициента към момента на подаване на искането за изменение, с цел да се прецени дали бенефициентът може да осъществява допълнителни дейности.
  2. Резултатите на бенефициента по отношение на постиганите цели до момента в сравнение с индикативните цели във формуляра за кандидатстване. Акцентът трябва да бъде поставен върху: брой дейности, брой участници и брой участници с по-малко възможности, като целта е да се оцени дали бенефициентът има капацитет да изпълва допълнителни дейности.

Националната Агенция може да одобри допълнително общ брой участници, който е с до 30% по-висок от заложения брой участници в плана за акредитация.

Бланка на молба за кандидатстване за изменение и клетвена декларация можете да изтеглите: Тук

Исканията за изменение ще се считат за легитимни ако са подадени в периода от 01.08.2022 г. до 30.09.2022 г. по електронна поща на следните адреси: mkanarcheva@hrdc.bg и ahristova@hrdc.bg. Документите следва да имат подпис на официално представляващото лице и печат на организацията, да бъдат сканирани и изпратени на горните електронни адреси.

Ако исканията бъдат одобрени, то измененията на договорите ще бъдат направени съгласно чл. II.13 от Общите условия към договорите.

 

Екипът на ЦРЧР