• en
    • en

Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти

дек. 17, 2018

В периода 10-12 декември 2018г. Еврогайдънс България проведе Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти.

Събитията бяха насочени към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране и образователната мобилност – кариерни консултанти или педагогически съветници, психолози в училище, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици или студенти и провеждат различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

По време на семинара на 10 декември 2018г., представителите на различни европейски инициативи и мрежи в подкрепа на международната мобилност, обучение и професионална реализация споделиха свои добри практики и успешни решения на въпроси от своето професионално всекидневие. Участниците имаха възможност да се запознаят с възможностите, които предоставят други съпътстващи дейности на Програма „Еразъм+“ – Евродеск и Европас.  Бяха представени дейностите на Европейски информационен център ”Европа Директно, Европейски потребителски център – България, Национален център за информация и документация (НАЦИД). Член на европейската работна група за развитие на Болонския процес, представи пред аудиторията презентация на тема „Висшето образование – възможности за кариера“.  Представител на България в Консултативната група към Европейската комисия относно прилагането на Препоръката на Съвета за Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и в Мрежата от национални кореспонденти към Съвета на Европа относно квалификационните рамки в Европейското пространство за висше образование, изнесе презентация на тема „Актуализирана препоръка за Европейската квалификационна рамка и последващи стъпки“.

Обучението на кариерните консултанти на 11 и 12 декември беше насочено към запознаване с инструменти за кариерно консултиране, приложими в ежедневната работа. Участниците преминаха през процес на активно учене, интерактивни преживявания, дискусионни формати и работа в малки групи. Участниците имаха възможност да споделят свои добри практики и успешни решения на въпроси.

На обучението на кариерните консултанти бяха представени и две теми: „Иновативни инструменти за кариерно ориентиране“ и „Оригинални инструменти за кариерно ориентиране: Авторска приказка „Щурецът и мравката“ – адаптация по методиката на Джон Холанд“. Практиката спечели първо място на конкурса за иновативни практики, организиран от дейност „Еврогайдънс“.

По време на обучението се представи анализът на резултатите от Националното изследване за потребностите на кариерните консултанти и оценка на състоянието на системата за кариерно ориентиране. Целият анализ от изследването ще бъде качен на сайта на дейност „Еврогайдънс“, секция „Документи“, в най-кратки срокове.

Обучението завърши с извеждане на основни изводи и обобщения от двата обучителни дни, допълнителни акценти върху инструментариума, въпроси и отговори, попълване на обратни връзки и връчване на сертификати. Участниците ярко изразиха своята благодарност към организаторите и водещите и решиха, че очакванията им от обучението са напълно изпълнени.

С пожелания за Весели празници!

Екип Еврогайдънс България