Skip to main content

Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“ бе организиран от Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/. Събитието бе открито от изпълнителния директор на ЦРЧР г-н Петьо Кънев. В приветствието си към участниците и гостите той каза, че основната цел на събитието е представяне на основните принципи на ECVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място, както и представяне на основните характеристики на дуалното образование и обучение. Изпълнителният директор на ЦРЧР обобщи, че добрата координация между институциите и всички ангажирани в изпълнението на дейностите е от изключителна важност, за да бъдат успешни резултатите в сферата на професионалното образование и дуалната система на обучение.

Системата има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно.

В работата на семинара участие взеха доц. д-р Силвия Цветанска – национален ECVET експерт, СУ „Св. Климент Охридски“; Пенка Николова – национален ECVET експерт; инж. Емилияна Димитрова – национален ECVET експерт и председател на НАПОО; Галина Евденова – началник на РУО гр. Враца; Надежда Богданова – главен експерт в Агенция по заетостта; представители на Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Ивано Рилски“, гр. Перник.

Презентациите от семинара можете да видите тук