Skip to main content

На 26 септември 2017г. се проведе обучение за управление на проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“. На обучението присъстваха представители на организациите, чиито проектни предложения бяха одобрени за финансиране.

В рамките на три последователни дни, от 27 до 29 септември 2017г. се проведе и обучение за управление на проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища (КА219).

Одобрените за финансиране проекти по КД2 за 2017г. към момента са 195бр. Отпуснатото от ЕК финансиране за КД2 „Стратегически партньорства“ е в размер на 10 305 038 евро.

По време на обученията беше предоставена информация на бенефициентите, която да им помогне да реализират успешно своите проекти. В своите презентации експерти от ЦРЧР представиха насоки за управление на проектите, за следване на ключови моменти в реализацията им, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти и начини за тяхното преодоляване.

Бенефициентите бяха запознати детайлно с финансовите пера в бюджета на проектите и правилата за тяхното целево и законосъобразно използване.

По време на обучението се коментираха и правно-юридически аспекти на проектите, договорите и всички съпътстващи документи.

На обучителните семинари присъстваха над 190 участника, представители на над 180 организации бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“.

Екипът на

ЦРЧР 29.09.2017г.