Skip to main content

На 09 август 2017г. се проведе обучение за управление на проекти по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“. На обучението присъстваха представители на организациите, чиито проектни предложения бяха одобрени за финансиране.

По време на срещата беше предоставена информация на бенефициентите, която да им помогне да реализират успешно своите проекти.

В своите презентации експерти от ЦРЧР представиха насоки за управление на проектите, за следване на ключови моменти в реализацията им, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти и начини за тяхното преодоляване.

Бенефициентите бяха запознати детайлно с финансовите пера в бюджета на проектите и правилата за тяхното целево и законосъобразно използване.

По време на обучението се коментираха и правно-юридически аспекти на проектите, договорите и всички съпътстващи документи.

Екипът на ЦРЧР

10.08.2017г.