Skip to main content

На 31.10.2017г. от 10:30 ч. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе работен семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“. Семинарът беше открит от Изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси – д.ф.н.Татяна Калканова.

По време на семинара директорът на ЦРЧР представи акцентите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година в областта на образованието и обучението. Изпълнителният директор акцентира върху водещи приоритети като – междинната оценка на Програма „Еразъм+“ и предложенията на ЕК за модернизиране на образованието. Подчертано бе, че успешната реализация на проектите е най-силният аргумент в политическите дискусии за бъдещето на Програма „Еразъм+“ след 2020 и необходимостта от нейното разширяване. Програма „Еразъм+“ и нeйното обсъждане ще бъде дискутирана по време на председателството на Съвета на ЕС, през 2018година. В този период Европейската комисия ще предостави обобщението на националните доклади, изготвени през 2017г. във всички програмни страни. В експозето на изпълнителния директор бе подчертано, че безспорно „Еразъм+“ е не само най-разпознаваемата програма на ЕК, но и програмата, която дава най-бързи резултати. За сравнение – докато през 1999 г. в девет учебни заведения в Р България са разпределени  300 000 евро, тази година само за висшето образование бюджетът е 11 милиона евро. Досега 9 милиона млади хора са били включени в програма „Еразъм“ и в тази връзка перспективите й за развитие ще бъдат предмет на разгорещени дискусии. Една от най-оптимистичните прогнози за в бъдеще е всеки млад човек от ЕС да е участвал поне веднъж в Програма „Еразъм+“.

В семинара взеха участие посланици на професионални гимназии и на центрове за професионално образование и обучение (от столицата и страната), работодателски организации, представители на стопанската камара, на висшето образование, на Агенция по заетосттаи др.

На семинара  се представиха презентациите: 1.) „Качеството на ПОО-тенденции и европейски насоки за развитие“ – от инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и национален ECVET експерт; 2.) Опитът на Иновативен клъстър „Симулационни модели в медицината“ в пропагандиране на дуалното обучение сред своите членове – от д-р инж. Десислава Иванова – изпълнителен директор на Иновативен клъстър „Симулационни модели в медицината“ 3.) „Представяне на добра практика и споделяне на натрупан опит при реализиране на проекти по мобилност на ученици и преподаватели“ – от Таня Тотева, директор на ПГСС – гр.Чирпан ; 4.)„ЕСVЕТ в България – принципи и практически ползи” – от Пенка Николова – директор дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ на НАПОО и национален ECVET експерт; 5.) „Внедряване на дуалната система в Асарел Медет-стъпки, трудности, постижения и ползи“ – Ана Финджикова – директор „Човешки ресурси“ на „Асарел Медет“ – АД.

Работният семинар завърши с дискусия по въпросите на приложението на системата ECVET в професионалното образование и обучението в Република България.

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

Екипът на ЦРЧР

01.11.2017г.