Skip to main content

На 31.10.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе работен семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“. Семинарът беше открит от изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси – г-жа Татяна Калканова.

По време на семинара Директорът на ЦРЧР представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година в областта на образованието и обучението. Акцентира се върху приоритетите, като междинната оценка на Програма „Еразъм+“ и предложенията на ЕК за модернизиране на образованието. Подчерта се още, че успешната реализация на проектите е най-силният аргумент в политическите дискусии за бъдещето на Програма „Еръзъм+“ след 2020 г., и необходимостта от нейното разширяване. Програма „Еразъм+“ и нeйното обсъждане ще бъде приоритет по време на нашето председателство на Съвета на ЕС през 2018 година. Тогава се очаква Европейската комисия да предостави обобщението на националните доклади, които бяха изготвени през тази година във всички програмни страни. Г-жа Калканова подчерта още, че безспорно „Еразъм+“ е не само най – разпознаваемата програма на ЕК, но и дава най-бързи резултати. За сравнение, тя отбеляза, че докато през 1999 г. в 9 учебни заведения в България са разпределени  300 000 евро, а тази година само за висше образование бюджетът е 11 милиона евро.

Досега 9 милиона млади хора са били включени в програма Еразъм и в тази връзка перспективите й за развитие ще бъдат предмет на разгорещени дискусии. Една от най-оптимистичните прогнози за в бъдеще е всеки млад човек от ЕС да е участвал поне веднъж в Програма Еразъм.

В семинара взеха участие представители на професионални гимназии и центрове за професионално образование и обучение от столицата и страната, работодателски организации, представители на стопанската камара, представители на висшето образование, представители на Агенция по заетостта. По време на семинара бяха изнесени презентации по следните въпроси: 1.) „Качеството на ПОО-тенденции и европейски насоки за развитие“ от инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и национален ECVET експерт; 2.) Опитът на Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ в пропагандиране на дуалното обучение сред своите членове от д-р инж. Десислава Иванова – изпълнителен директор на Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ 3.) „Представяне на добра практика и споделяне на натрупан опит  при реализиране на проекти по мобилност на ученици и преподаватели“ от г-жа Таня Тотева, директор на ПГСС Чирпан ; 4.) „ЕСVЕТ в България – принципи и практически ползи” от г-жа Пенка Николова – директор дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“  на НАПОО и национален ECVET експерт;5.) „Внедряване на дуалната система в Асарел Медет-стъпки, трудности, постижения и ползи“ от г-жа Ана Финджикова – директор „Човешки ресурси“ на „Асарел Медет“ – АД.  Работният семинар завърши с широка и оживена дискусия по въпросите на приложението на системата ECVET в професионалното образование и обучение в България.

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

Екипът на ЦРЧР

01.11.2017