Skip to main content

Информация във връзка с проведен семинар в Бирмингам, Великобритания

(03-06 юли 2017г.)

на тема „Пътища за подобряване на оценяването и признаването на резултати на учащите се в страната и чужбина“, в който участва Емилияна Димитрова, национален ECVET експерт

Семинарът беше организиран като регулярна работна среща на Английската агенция Еразъм + в партньорство с Британски съвет и организацията Екорис по въпросите на професионалното образование и обучение, свързани с инициативата „Пътеки за професионално обучение“ в чест на 30 годишнината на програмата Еразъм. Дейностите на семинара бяха подчинени на прилагането на европейския инструмент ECVET за трансфер и признаване на кредити в професионалното образование и обучение и с неговата приложимост.

Във връзка с прилагане и синхронизиране на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение през 2018 г. се очаква в програмата Еразъм+ да бъдат осигурени допълнително над 50 000 мобилности за усъвършенстване на уменията на работното място. На базата на натрупания и анализиран опит от предишни години мобилностите през 2018г. ще са насочени към: възможности за ориентиране и информиране, мотивиране и подготовка за мобилност, осигуряване качество на мобилността, признаване на резултати от ученето по време на мобилността.

02.08.2017

Екипът на ЦРЧР