Skip to main content

На 31.05.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) се проведе работен семинар на тема „ECVET за новодошлите“ („ECVET workshop for newcomers“). Работният семинар беше открит от изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси – г-жа Татяна Калканова. В приветствието си към участниците в семинара тя подчерта нарастващата роля на системата ECVET в Европейския съюз като инструмент за сближаване на изискванията на работодателите и на пазара на труда като цяло и конкретните знания, умения и компетентности, предоставяни от системата на професионалното образование и обучение.

В семинара взеха участие представители на професионални гимназии и центрове за професионално образование и обучение от столицата и страната, както и на работодателски организации  и на отделни работодатели. По време на семинара бяха изнесени презентации по следните въпроси: 1.) „Kaкво е ECVET?“ от доц. Силвия Цветанска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Национален ECVET експерт; 2.) „Разработване на единици резултати от ученето“ от доц. д-р Преслав Димитров от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Национален ЕCVET експерт; 3.) „ECVET мобилност“ от г-жа Адриана Георгиева, Мениджър „Човешки ресурси“ и Национален ECVETексперт; 4.) „Връзката ECVET – ECTS” от Лилия Еленкова, Национален ECVET експерт. Работата на участниците в семинара беше подпомогната и от активното участие на г-жа Пенка Николова от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и национален ECVETексперт и г-н Кирил Желязков от Българска стопанска камара и национален ECVET експерт. Работният семинар завърши с широка и оживена дискусия по въпросите на приложението на системата ECVET в професионалното образование и обучение в България.

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

Екипът на ЦРЧР

01.06.2017г.