Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23.03.2018 г. Поради големия брой одобрени проекти, обучението се проведе в рамките на два последователни дни – 03 и 04 октомври 2018 г.

Одобрените за финансиране проекти по дейност „Партньорства за училищен обмен“ на КД2, сектор „Училищно образование“ за 2018 г. към момента са 210 бр. Отпуснатото от ЕК финансиране за тях е в размер на над 5 000 000 евро.

Обучението беше с изцяло практическа насоченост, като експерти от ЦРЧР представиха основни насоки за управление на проектния цикъл, за следване на ключови моменти в реализацията на проектите, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти за стратегически партньорства и начини за тяхното преодоляване.

Бенефициентите бяха запознати с отделните категории в бюджета на проектите и правилата за ефективно и целево използване на отпуснатите средства в съответствие с правилата на Програма „Еразъм+“.

По време на обучението предмет на обсъждане бяха и правно-юридическите аспекти на изпълнението на проектите, договорите за отпускане на финансова подкрепа и всички съпътстващи документи.

Бяха представени спецификите и изискванията във връзка с различните типове проверки, на които подлежат бенефициентите по КД2 на Програма „Еразъм+“.

На обучението присъстваха над 200 участници, представители на над 150 училища и детски градини, бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“ за 2018 г.