Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по КД 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 21.03.2018г. и 26.04.2018г.

На 19 септември 2018г. се проведе обучение за управление на проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектори „Училищно образование“ (KA201), „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“.

Одобрените за финансиране проекти по посочените покани за кандидатстване и сектори на КД2 за 2018г. към момента са 46 бр. Отпуснатото от ЕК финансиране за тях е в размер на 7 147 350 евро.

Обучението беше с изцяло практическа насоченост, като експерти от ЦРЧР представиха основни насоки за управление на проектния цикъл, за следване на ключови моменти в реализацията на проектите, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти за стратегически партньорства и начини за тяхното преодоляване.

Бенефициентите бяха запознати с отделните категории в бюджета на проектите и правилата за ефективно и целево използване на отпуснатите средства в съответствие с правилата на Програма „Еразъм+“.

По време на обучението предмет на обсъждане бяха и правно-юридическите аспекти на изпълнението на проектите, договорите за отпускане на финансова подкрепа и всички съпътстващи документи.

Бяха представени спецификите и изискванията във връзка с различните типове проверки, на които подлежат бенефициентите по КД2 на Програма „Еразъм+“.

Г-жа Маргарита Добрева от Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ гр. Ловеч сподели опит и добри практики като координатор на проект по КД2 на Програма „Еразъм+“, отличен като „Успешна история“ от страна на Европейската комисия. Такова отличие е голямо признание и успех за българските организации, тъй като за „Успешна история“ се обявяват само проекти, които се отличават със своето въздействие, принос върху формирането на политиките, иновативни резултати и/или креативни подходи, и биха могли да бъдат източник на вдъхновение за другите.

Екипът на ЦРЧР изразява увереност, че одобрените за финансиране проектни предложения ще бъдат реализирани успешно и също ще имат шанс да бъдат отличени със знак за качество както на национално, така и на европейско ниво.

На обучението присъстваха 70 участника, представители на над 40 организации бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“ за 2018г.

На 3 и 4 октомври 2018г. предстоят обученията за бенефициенти за управление на проекти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“. По дейност „Партньорства за училищен обмен“ през 2018г. са одобрени за финансиране 205 проектни предложения.

Екипът на ЦРЧР