Skip to main content

Изграждане на Национална база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) и Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на информацията

Днес  27 февруари 2017 г. Център за развитие на човешките ресурси проведе събитие в гр. София на тема „Oбразователни и квалификационни възможности в България”. Събитието беше открито от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на ЦРЧР – Национална агенция по Програма „Еразъм+“ за България

В рамките на събитието бяха представени –  мрежата „Еврогайдънс“ в България, Европейски портал за образователни възможности и квалификации в Европа (Learning opportunities and qualifications in Europe), проектите „Еврогайдънс 2“ и „Еврогайдънс 3“, както и техните резултати –  изградена Национална база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) и Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството на информацията в НБДОКВ. Проектите са част от мрежата „Еврогайдънс“, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа, и се управляват от ЦРЧР в качеството му на национален Еврогайдънс център.

По време на събитието беше проведена панелна дискусия относно работата с НБДОКВ и ролята на ключови институции като МОН и НАПОО. В дискусията взеха участие както експерти от ЦРЧР, така и от МОН и НАПОО.

На събитието присъстваха представители на Център за развитие на човешките ресурси, МОН, НАПОО, представители на кариерни центрове, Агенция по заетостта, РУО-София и училища.

Екипът на ЦРЧР

27.02.2017