Skip to main content

Конференция на тема „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET” (в рамките на втората Европейска седмица на професионалните умения, 20-24 ноември 2017 г.)

В рамките на организираната от Европейската комисия за втори път Европейска седмица на професионалните умения, на 20 ноември 2017 г. в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе еднодневна конференция „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”.

Конференцията беше открита от г-жа Калинка Боянова, директор на дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ“ в ЦРЧР. Тя отбеляза значението на ECVET в България, като акцентира върху нарастващата роля на системата. Г-жа Боянова подчерта значимостта на инструмента ЕCVET за сближаване на изискванията относно валидирането на компетентности, натрупани чрез неформално и информално учене.

В събитието взеха участници от цялата страна, представители на различни младежки и доброволчески организации, представители на институции,  училища, както и представители на бизнеса, които имат пряка заинтересованост от натрупването на компетентности в неформална среда, тяхното валидиране и по – добрата реализация на пазара на труда.

По време на конференцията бяха изнесени следните презентации: (1) „Национална система за валидиране на професионални компетентности“ от  инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и национален ECVET експерт и г-жа Пенка Николова, директор на дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ на НАПОО и национален ECVET експерт; (2) „Пресечни точки между ECVET и валидирането на компетентности, придобити по неформален път“ от доц. д-р Силвия Цветанска, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Национален ECVET експерт; (3) „Валидиране на компетентности, натрупани чрез неформално и информално учене“ от г-жа Александра Мирчева, представител на Национален младежки форум; (4) „Валидиране на компетенции, натрупани чрез доброволческа работа“ от г-жа Мария Шишкова, представител на Национален алианц за работа с доброволци; (5) „Представяне на Наръчник за ученическо самоуправление. Развити компетентности в извънкласна работа“ от г-ца Никол Първанова, представител на Софийски ученически съвет; (6) „Ключовите компетентности – важна роля при реализиране на пазара на труда“ от г-жа Надежда Димитрова, представител на Национален център за оценка на компетенциите, БСК. Модератори на конференцията бяха г-жа Иванка Михайлова, координатор на българския екип от национални ECVET експерти и г-жа Лилия Еленкова, национален ECVET експерт.

По време на изнесените презентации, както и в дискусия бяха обсъдени редица въпроси относно ползването от страна на неправителствените организации и бизнеса на терминологичен апарат и концепции за осъществяване на неформалното и информално учене, за неговото валидиране, както и за разбирането на същността и обхвата на ключовите компетенции в рамките на системата ECVETи българското законодателство в областта на професионалното образование и обучение.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Екипът на ЦРЧР

  1. 211. 2017г.