Skip to main content

Съгласно работната програма за 2017 г. на мрежата от ECVET експерти към ЦРЧР на 20 и 21- ви  септември 2017 г. в гр. Благоевград се проведе конференция на тема: „ЕСVЕТ опит – добри практики от прилагането на системата и разпространението на „ЕРАЗЪМ+“ в България“.

Целта на събитието бе да се повиши информираността на професионалните гимназии и на центровете за професионално обучение относно ползите от прилагането на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) при организиране и провеждане на мобилности по програма „Еразъм+“, както и за насърчаване на ученето през целия живот.

Конференцията беше открита от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на ЦРЧР. Тя очерта накратко историята и развитието на ECVET в България, като акцентира върху нарастващата роля на системата ECVET на европейско и национално ниво. Г-жа Калканова подчерта значимостта на инструмента ЕCVET за сближаване на изискванията на работодателите и бизнеса относно конкретни знания, умения и компетентности, предоставяни от системата на професионалното образование и обучение.

Лектори в конференцията бяха представители на НАПОО и ЦРЧР, националните  ECVET експерти, представители на професионални гимназии и центрове за информация и професионално ориентиране, член на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Благоевград, учени и преподавателеи от ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград и други.

Конференцията предостави полезна информация относно Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и разписването на единици резултати от ученето в ПОО. По време на събитието бяха представени още: приложението на ECVET в провеждането на европейска образователна мобилност на обучаеми и добра практика на национално ниво от опита в сектор ПОО до момента, както и възможностите, които Програма „Еразъм+“ предоставя.

Гости в събитието бяха представители на професионални гимназии, центрове за професионално обучение, работодатели, учени и всички заинтересовани страни. Всички те високо оцениха работата на националния екип от ECVET експерти.  Конферецията завърши с широка и оживена дискусия по въпросите на приложението на системата ECVET  и ползите за бизнеса в България.

Представените презентации може да намерите тук

Екипът на ЦРЧР

26.09.2017г.