Skip to main content

На 14 и 15 юни 2017г. Европейската комисия съвметсно със Секретариата на „ECVET” организираха 19-та среща на групата на ползвателите на ECVET, включително на координаторите на екипите нанационалните ECVET експерти в Брюксел, Кралство Белгия. По време на срещата Европейската комисиянаправи кратък преглед на текущото развитие на политиката в областта на ПОО на европейско равнище.Представители на българския екип от националните ECVET експерти взеха активно участие вмероприятието. Целта на срещата  бе споделяне на опит между националните координатори и ECVET експерти. Българските представители изнесоха презентация на английски език на тема „The ECVET training rendered in Bulgaria“. Особен интерес предизвика българският опит при организирането на семинари за различни външни целеви групи, както и практиката за популяризиране на ECVET обучителните събития чрез социалните мрежи. Българският опит бе представен от експерта и координматор на дейността в ЦРЧР Иванка Михайлова. Представителите на Европейската комисия и експертите от други страни високо оцениха споделения опит и развитието на дейността ECVET в България.

Екипът на ЦРЧР

19.06.2017г.