• bg
    • bg

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“

Feb 26, 2018

Уважаеми кандидати,

Публикувана е Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, с краен срок за кандидатстване 21 март 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Напомняме, че през 2018 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

  • Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

  • Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“ отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта“.

През 2018г., наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, ще бъде разпределен, както следва:

  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ – 35% от отпуснатото финансиране по дейността;
  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ – 15% от отпуснатото финансиране по дейността.
  • За подаване на проектни предложения за „Партньорства за училищен обмен“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.

Екипът на ЦРЧР

Поканата е публикувана на 12.02.2018г.