Higher education

Стратегически партньорства

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в областта на висшето образование с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

Сред възможните теми на проектите са:

  • Развитие, тестване и прилагане на иновативни практики (методи на обучение, създаване на нови курсове и схеми за обучение, консултиране и подкрепа) с цел повишаване качеството на преподаването и услугите във висшите учебни институции;
  • Сътрудничество между институциите в сферата на висшето образование и местните общности за насърчаване на местното развитие в международен план;
  • Прилагане на международни инициативи за насърчаване на социалното включване и предприемачеството;
  • Разработване на съвместни учебни / интензивни програми;
  • Развитие на виртуалната мобилност, използване на ИКТ и на отворени образователни ресурси, развитие на гъвкава система за обучение;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати, посредством Европейски и национални квалификационни рамки.

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на висшето образование, или всяка друга област, свързана с него.

Adult education