Erasmus+ PROGRAMME

Какво е „Еразъм+“ 2021 – 2027?

Erasmus+ is the EU Programme supporting education, training, youth and sport in Europe.

Бюджетът й се оценява на 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (2014-2020 г.)

В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Тя подкрепя приоритетите и дейностите, заложени в Европейското образователно пространство, Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Програмата също така

  • подкрепя Европейския стълб на социалните права
  • изпълнява Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.
  • развива европейското измерение в областта на спорта

Възможности

Еразъм+ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в

  • висшето образование
  • професионално образование и обучение
  • училищно образование (включително образование и грижи в ранна детска възраст)
  • образование за възрастни
  • младежта
  • и спорт

Подробна информация за тези възможности, включително критериите за допустимост, можете да намерите в Ръководството за програма „Еразъм+“.

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ 2014 – 2020

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ 2014 – 2020  стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм“ включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)

КД1 – Образователна мобилност за граждани
КД2 – Сътрудничество между организации и институции