Annual reports

Financial reports

Annual report for 2022
Budget for 2022

Annual report for 2021
Budget for 2021
Accounting balance as of 31.12.2021

Annual report for 2020
Budget for 2020
Accounting balance as of 31.12.2020

Annual report for 2019
Budget for 2019
Accounting balance as of 31.12.2019

Annual report for 2018
Accounting balance as of 31.12.2018

Annual report for 2017
Accounting balance as of 31.12.2017

Annual report for 2016
Accounting balance as of 31.12.2016

Annual report for 2015
Accounting balance as of 31.12.2015

Annual report for 2014
Accounting balance as of 31.12.2014

Annual report for 2013
Accounting balance as of 31.12.2013

Annual report for 2012
Accounting balance as of 31.12.2012

Annual report for 2011
Accounting balance as of 31.12.2011

Annual report for 2010
Accounting balance as of 31.12.2010

Annual report for 2009
Accounting balance as of 31.12.2019

Annual report for 2008
Accounting balance as of 31.12.2008

Annual report for 2007
Accounting balance as of 31.12.2007

Annual report for 2006
Accounting balance as of 31.12.2006
Отчет за приходите и разходите за 2006 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2006 год.
Отчет за собствения капитал за 2006 год.

Annual report for 2005
Accounting balance as of 31.12.2005
Отчет за приходите и разходите за 2005 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2005 год.
Отчет за собствения капитал за 2005 год.

Annual report for 2004
Accounting balance as of 31.12.2004
Отчет за приходите и разходите за 2004 год. за нестопанска дейност
Отчет за паричния поток за 2004 год.
Отчет за собствения капитал за 2004 год.

Annual report for 2003
Годишен отчет на предприятия с нестопанска цел за 2003 год.
Accounting balance as of 31.12.2003
Справка за получените и направени дарения за 2003 год.
Отчет за паричния поток за 2003 год.
Отчет за собствения капитал за 2003 год.
Справка за дълготрайните(дългосрочните) активи към 31.12.2003 год.
Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2003 год.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2003 год.

Activity reports

News from the HRDC website
Events from the HRDC website