• en
    • en
Създаване на преписката:
02.02.2018
Краен срок:
09.02.2018 - 17:30

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗВОПС).“

Статус:
Възложена
Създаване на преписката:
26.01.2017
Краен срок:
02.02.2017 - 17:00

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗВОПС)

Статус:
Възложена
Създаване на преписката:
04.11.2016
Краен срок:
02.12.2016 - 17:00

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЕВРОГАЙДЪНС – ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДУЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Статус:
Затворена