• en
    • en
Създаване на преписката:
09.08.2018
Краен срок:
13.09.2018 - 17:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Статус:
Възложена
Създаване на преписката:
05.04.2018
Краен срок:
10.05.2018 - 17:30

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Статус:
Прекратена
Създаване на преписката:
02.02.2018
Краен срок:
09.02.2018 - 17:30

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗВОПС).“

Статус:
Възложена