Skip to main content

Напомняме, че е отворена поканата за кандидатстване за новата възможност „Дейности за младежко участие“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, с краен срок за подаване на проектопредложенията 04 октомври 2022 г.

Дейността подкрепя използването на алтернативни, иновативни, интелигентни и цифрови форми на младежко участие за реализиране на проекти, насочени към активното гражданство на младите хората. Дейностите могат да включват и комбинират: семинари, дебати, ролеви игри, симулации, използване на цифрови инструменти, кампании за повишаване на осведомеността, обучения, срещи и други форми на онлайн или офлайн взаимодействие между младите хора и институциите, отговорни за взимането на решения.

Основни характеристики на дейността:

  • Местен, регионален, национален или транснационален обхват;
  • Кандидатите варират от организации с нестопанска цел, асоциации, НПО; Европейски младежки НПО; публични органи на местно, регионално, национално ниво; социални предприятия, организации, активни в корпоративната социална сфера;
  • Отговорност към неформални групи от млади хора.

Основни изисквания към кандидатурите:

  • Минимум 1 участваща организация за национален проекти;
  • Минимум 2 участващи организации за транснационални проекти;
  • Финансирането до 60 000 EUR;
  • Продължителност на проекта 3 – 24 месеца.

Повече информация: Тук

 

Екипът на ЦРЧР