Skip to main content

Работна среща на тема: „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на Програма „Еразъм+“

На 31.03.2022 г. в сградата на Център за развитие на човешките ресурси се проведе Работна среща на тема: „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на Програма „Еразъм+“ – представяне на решения и инструменти, използвани от координатори на проекти, получили знак за качество“, организиран от националния експертен екип по ПОО и ECVET (Bulgarian National VET Team).

Събитието беше открито от г-жа Маргарита Русанова – заместник изпълнителен директор на ЦРЧР, която приветства участниците и подчерта, че въпреки напрегнатата обстановка, в която живеем, глобалното свързване не може да бъде спряно, а това изисква създаването на нови инструменти и процеси, които не само да отговарят на новите възможности, но и да обезпечават качеството на разработваните проекти. Г-жа Русанова изрази увереност, че разработването и прилагането на нови инструменти, осигуряващи качество на провежданите проектни дейности, ще допринесе за повишаване на доверието между партньорите, ще подобри професионалните умения на участниците и, не на последно място – ще осигури основата за едно по-добро бъдеще на обществото, в което живеем.

Основната презентация за критериите, осигуряващи качество и гарантиращи въздействието на разработваните проекти, беше изнесена от г-жа Пенка Николова, национален експерт по ПОО.

Наградени проекти по Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning в областта на професионалното образование и обучение бяха представени от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“, Хасково, ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, Кърджали, Софийска професионална гимназия по туризъм и ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, град Казанлък.

По време на проведените дискусии беше споделен опит за използваните в наградените проекти на инструменти за качество и как резултатите от тези проекти са въздействали върху учениците, участвали в изпълнение на проектните дейности. Бяха обменени идеи за обвързване на учебното съдържание по професионално обучение с изпълняваните проектни дейности, което гарантира устойчивостта на постигнатите резултати и подобрява качеството на професионалната подготовка.

Беше споделена информация за приложими образователни платформи, осигуряващи развитие на професионалните умения на обучаваните, както и изпълнението на техните творчески идеи.

В дискусията бяха представени постигнатите практически резултати от изпълнените наградени проекти.

Представените по време на събитието презентации:

Представените по време на събитието презентации:

Презентация Петя Тилева

Презентация Пенка Николова

Презентация Татяна Димитрова

Презентация Елена Димитровa

Презентация г-жа Джонева

Националният екип по ПОО към ЦРЧР