Skip to main content

На 12 октомври 2021 г., в сградата на ЦРЧР се проведе Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“, второто събитие по изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ПОО в България.

Събитието имаше за цел да представи новите постижения в развитието на инструментите за ПОО и тяхното реално приложение, както и да насочи вниманието към текущи процеси и ангажираността на различните заинтересовани страни.

Конференцията беше открита с встъпителни думи от страна на г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, който направи обзор на съдържанието на заявената програма и изрази увереност в полезността й при ежедневната работа на ангажираните страни в ПОО.

По време на конференцията беше презентиран нов инструмент за осигуряване на качеството – Прототип от индикатори за мониторинг и управление на качеството на ПОО, по проект „Визия за промяна“ – EQAVET: Vision for revision VIREO, от г-жа Тодорова, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН. Това е референтен инструмент, който подпомага институциите, провеждащи политиката в ПОО и отделните доставчици на ПОО, да осъществяват мониторинг, да правят оценка и да вземат решения, свързани с управлението на качеството на ПОО както на системно ниво, така и на институционално (училищно) ниво.

Темата за валидирането и създаването на допълнителни възможности за гъвкави и различни образователни пътеки беше представена чрез конкретни примери на премината процедура, както и чрез посочване на конкретни ползи от НАПОО.

В линията на днешната среща подробно бяха изложени и подобрените възможностите за сравняване на квалификации. Това осигурява цялостен подход за създаване на едно привлекателно, атрактивно и включващо ПОО, лесно достъпно и с повишени възможности за транснационална мобилност и реализация на европейския пазар на труда. Процесът по сравняване на квалификациите открива сходствата и различията в квалификациите при наемане или продължаващо обучение, подобрява съответствията между предоставените квалификации и търсенето на пазара на труда, постига синхронизиране в разбирането относно структурата и съдържанието, улеснява мобилността, но най-вече повишава доверието между различните страни в процеса.

Специално място в днешната конференция беше отредено и на кариерното ориентиране и преосмисляне на ролята му в кариерните планове на младите хора, които могат да искат да бъдат част от системата на ПОО. Също така фокус беше и сближаването на образователите системи и възможности за реализирация на европейския пазар на труда и на близки, но извън ЕС страни.

Конференцията завърши с оживена дискусия относно представените теми.

 

Презентациите от събитието можете да намерите Tук

 

Екипът на ЦРЧР