Skip to main content

На 14 декември (вторник) 2021 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе семинар на тема „Използване на инструменти на ПОО при валидиране и разпознаване на резултати от учене, натрупани в неформална среда“. Последното и извънредно събитие по изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ПОО беше открито от директора на ЦРЧР, господин Михаил Балабанов, който подчерта важността различните заинтересовани страни да си взаимодействат с цел постигане на по-ефиктивни, ефикасни и общностно приложими резултати.

Програмата на семинара обхвана представяне на нормативната рамка за валидиране в системата на ПОО на резултати от учене, натрупани в неформална среда. Също така беше презентиран конкретният процес по валидиране в неговите последователни стъпки, което да улесни инициативността на заинтересованите среди. Допълнително бяха представени и тенденции при валидирането на самостоятелното учене във висшето образование.

Съгласно направени препоръки по време на ПОО събития и желанието да се осигури по-добро качество, достъпност и реализация на приобщаващо професионално образование и обучение в България се структурира и дискусия с представители на различни организации, доставчици на неформално учене. В младежката сфера има заинтересовани страни, които провеждат различни обучения, активности, дейности, които водят до съществени резултати от учене. В дискусия се начертаха „утойчиви пътеки“ на взаимодействие по процес на валидиране и разпознаване на тези резултати от учене.

Презентации от семинара:

НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – Пенка Николова – национален експерт по ПОО към ЦРЧР

Тенденции при валидирането на самостоятелно учене при инженерни специалности – Росен Петков

Национален екип по ПОО