Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“, КД107 – Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни и партньорски страни, Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 05.02/12.02.2019 г.,
Информацията е достъпна в секции „Ключова дейност 1“, раздел „Резултати“, както и на директната връзка по-долу:

Линк към резултатите;

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР