Skip to main content

 

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси проведе поредица от обучения за управление на проекти по Поканата за кандидатстване през 2019г. в Ключова Дейност 1, сектори „Училищно образование“, „Образование за възрастни“ и„Професионално образование и обучение“ на Програма „Еразъм+“, по Покана за кандидатстване с краен срок 05/12 февруари 2019 г.

Обучителният цикъл, който се проведе в периода 10-14.06.2019 г., бе открит от Изпълнителния директор на ЦРЧР,  г-н Петьо Кънев, както и от г-жа Вася Арсенова, Главен секретар на Националната агенция.

Целта на проведените обучения бе да запознаят бъдещите бенефициенти с управлението, изпълнението и отчитането на дейностите, като стремежът на Център за развитие на човешките ресурси е по този начина да мотивира бенефициентите да подобрят качеството на проектната работа, а добрите резултати да засилят интереса към Програма „Еразъм+“.

До крайния срок на Националната покана за кандидатстване по КД1 на Програма „Еразъм+“, за тази година, подадените и одобрени проектопредложения са, както следва:

  • За сектор „Училищно образование“ – 226 подадени кандидатури, като  173 от тях  са одобрени   за финансиране, на обща стойност от 2 771 197 евро.
  • За сектор „Образование на възрастни“ – 32 постъпили, като 22 от тях са одобрени за финансиране, на обща стойност от  371 286 евро.
  • За сектор „Професионално образование и обучение“ – 233 постъпили кандидатури, като 117 от тях са одобрени за финансиране, на обща стойност от  8 313 542 евро.

Общата стойност на финансираните от Националната агенция проекти в трите сектора по тази покана възлизат на 11 456 025 евро.

Екипът на ЦРЧР