Skip to main content

Във връзка с постъпила Нота от Европейската комисия Ви информираме, че предстои интегриране на инструмента за отчитане и управление на проекти по Програма „Еразъм+“ (Beneficiary Module) с EU Academy – онлайн център на ЕК, съдържащ образователни ресурси, свързани с работата на Комисията. Предвижда се модулът за бенефициенти автоматично да обменя информация с EU Academy. В тази връзка, се извършва тестване на интерфейса на платформата за онлайн езикова подкрепа (OLS).

Поради извършваните дейности по интегриране на платформите е възможно да има затруднения в достъпа и предлаганите от тях услуги. Това може да попречи на участниците в проекти за мобилност по КД1, сектор „Висше образование“, да извършат необходимата езикова оценка преди стартирането на мобилността. Европейската комисия взе решение да премахне задължението на участниците в мобилност в сектор „Висшето образование“ да полагат езиков тест в платформата OLS, преди да започнат мобилност, когато са възпрепятствани. Това решение се отнася за проекти, селектирани по покани 2021, 2022 и 2023.

Въпреки отпадането на задължителния характер на езиковата оценка преди мобилността, студентите се насърчават да се възползват максимално от възможностите, които предоставя платформата за онлайн езикова подкрепа (OLS). Участниците, които желаят да подобрят езиковите си умения, имат възможност да следват онлайн езикови курсове преди и по време на престоя си в чужбина. Студентите също имат възможност да се свързват помежду си чрез форумите на платформата и да обсъждат своя опит в изучаването на езици.

Докато пълната интеграцията между модула за бенефициенти (Beneficiary Module) и EU Academy не приключи, бенефициентите (висшите училища и консорциуми за мобилност) ще продължат да изпращат имейли директно на участниците в мобилност, като ги канят да се регистрират за онлайн езикова подкрепа в EU Academy. Въпреки това, участниците не следва да се санкционират, ако са възпрепятствани да направят езиковата оценка преди мобилността. Тази промяна не изисква изменение на споразуменията с участниците, защото се позовава на текста в договора, където е описано, че попълването на онлайн оценката преди заминаването е предварително условие за мобилността, освен в надлежно обосновани случаи.

Бенефициентите (висши училища и консорциуми за мобилност) трябва да следят за покриването на необходимото езиково ниво на участниците преди да стартират мобилността. Участниците в мобилност, които отговарят на условията за онлайн езикова подкрепа, следва да се възползват от предоставените ресурси. Изключение може да се направи само за описаните по-горе случаи.

 

Екипът на ЦРЧР