Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 12.09.2019 г., Център за развитие на човешките ресурси проведе обучение за управление на проекти по Ключова дейност 2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“ , сектори „Училищно образование“,  „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“ с краен срок за подаване на предложенията към 21 март 2019 г.

Целта на проведеното обучение с практическа насоченост, беше да запознае бенефициентите с управлението, изпълнението и отчитането на заложените дейности, обръщайки специално внимание на ключовите моменти в реализацията им, както и на установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти, и начини за тяхното преодоляване.

До крайния срок на Националната покана за кандидатстване по КД2 на Програма „Еразъм+“ за тази година, подадените и одобрени проектопредложения са както следва:

  • За сектор „Училищно образование“ – 57 подадени кандидатури, като 19 от тях  са одобрени  за финансиране на обща стойност от 3 191 362 евро.
  • За сектор „Професионално образование и обучение“ – 58 подадени кандидатури, като 9 от тях са одобрени за финансиране на обща стойност от 1 544 259 евро.
  • За сектор „Висше образование“ – 22 подадени кандидатури, като 5 от тях са одобрени за финансиране на обща стойност от 1 373 802 евро.
  • За сектор „Образование за възрастни“ – 39 подадени кандидатури, като 12 от тях са одобрени за финансиране на обща стойност от 1 914 335 евро.

Общата стойност на финансираните от Националната агенция проекти в четирите сектора по тази покана възлизат на 8 023 758 евро.

Екипът на ЦРЧР