Skip to main content

Резултати от селекционния процес на постъпилите проектни предложения по Ключова Дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Партньорства за сътрудничество“ и дейност „Малки партньорски проекти”, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“, „Висше образование“ и „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 22.03.2023 г., удължена до 24.03.2023 г., можете да видите тук:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация, относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Можете  да отправите писмено своите възражения или искания за информация, адресирани до Изпълнителния директор на ЦРЧР в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 28.07.2023 г. – датата на публикуването на резултатите на интернет страницата на ЦРЧР. Сигнал, жалба или възражение може да бъде подаден до Изпълнителния директор на ЦРЧР писмено, по електронната поща на ЦРЧР, чрез Системата за сигурно електронно връчване на книжа лично или чрез изрично упълномощен представител за това или чрез бутона „Подай сигнал“ на интернет страницата. Жалби, възражения и искания за предоставяне на информация, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР