Skip to main content

Резултати от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, финансирани със средства за вътрешни политики (КA131-HED) на „Програма Еразъм+“, подадени по Покана за кандидатстване към 20.02.2024 г., можете да видите: ТУК.

Mожете да отправите писмено своите възражения или искания за информация, адресирани до Изпълнителния директор на ЦРЧР в срок до 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на резултатите на интернет страницата на ЦРЧР. Сигнал, жалба или възражение може да бъде подаден до Изпълнителния директор на ЦРЧР писмено, по електронната поща на ЦРЧР, чрез Системата за сигурно електронно връчване на книжа лично или чрез изрично упълномощен представител за това или чрез бутона „Подай сигнал“ на интернет страницата. Жалби, възражения и искания за предоставяне на информация, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР