Skip to main content

Резултати от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, дейност „Акредитирани проекти за младежка мобилност“ (КА151-YOU), дейност „Проекти за мобилност на младежи – „Младежки обмен“ (KA152-YOU), „Проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи“ (KA153-YOU), по дейност „Проекти за дейности за младежко участие“ (KA154-YOU), дейност „Дейности за приобщаване DiscoverEU“ (KA155-YOU), подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 20.02.2024 г., можете да видите: ТУК.

Резултати от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ –  дейност „Проекти за мобилност на персонала в областта на спорта“ (KA182-SPO), сектор „Спорт“, подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 20.02.2024 г., можете да видите: ТУК.

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Mожете да отправите писмено своите възражения или искания за информация, адресирани до Изпълнителния директор на ЦРЧР в срок до 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на резултатите на интернет страницата на ЦРЧР. Сигнал, жалба или възражение може да бъде подаден до Изпълнителния директор на ЦРЧР писмено, по електронната поща на ЦРЧР, чрез Системата за сигурно електронно връчване на книжа лично или чрез изрично упълномощен представител за това или чрез бутона „Подай сигнал“ на интернет страницата. Жалби, възражения и искания за предоставяне на информация, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР