Skip to main content

1. Допълнителните условия, които бяха въведени във връзка със засегнатите от войната в Украйна, продължават да бъдат в сила и за поканите за 2022 г. и 2023 г. Комисията ще обяви кога изключението спира да важи.
2. Съгласно Ръководството за НА от 2023 г. украински граждани могат да взимат участие в TCA и NET дейности, стига дейността да е релевантна.
3. Не е необходимо НА да правят допълнителни проверки на украинските участници дали наистина „напускат Украйна заради руската агресия“.
4. В сферата на висшето образование, украинските кандидати продължават да бъдат третирани като кандидати с по-малко възможности при поканите за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
5. В сферата на висшето образование, по отношение на текущите проекти, в които има украински участници, чиито изпращащи институции са все още действащи, е необходимо техните изпращащи институции да бъдат включвани в организирането на нови мобилности на студенти и преподаватели, както и да се продължи с междуинституционалните споразумения и образователните споразумения с изпращащите институции.
В случай, че е извършена мобилност преди да има двустранно споразумение, приемащата институция за висше образование следва да бъде насърчена да сключи такова. Списък на Еразъм+ координаторите от украински институции може да бъде намерен на следния линк: https://erasmusplus.org.ua
Бенефициентите по Програмата, които имат дейности с Украйна или украински участници, са насърчени да слагат в копие Украинския национален Еразъм+ офис в своята кореспонденция (office@erasmusplus.org.ua) или да се свързват с Офиса при нужда от допълнителни напътствия.
6. Бюджетни трансфери от Регион 4 към Регион 2 по КД107, Покана 2019 г. и 2020 г.: ще важат и за поканите и за 2022 г. и 2023 г. Бланката за допълнителното споразумение по Поканата за 2022 г. е обновена и при необходимост, ЦРЧР може да сключи допълнително споразумение с бенефициентите, при искане от тяхна страна.
7. В сферата на висшето образование, участниците с по-малко възможности не могат да бъдат участници без финансова подкрепа (zero-grant mobility), като това се прилага за участниците от Украйна. Частично финансиране се позволява само за участници, които получават финансиране по КД131.
8. Участието на организации по дейност КД220 във всички сфери на образование, обучение и младеж от трети страни, които не са асоциирани с Програмата, могат да бъдат включени като партньори, стига да внасят добавена стойност. В проектите, които имат за цел да се подкрепи Украйна, участието на украински организации като партньори в консорциум в общи линии се счита за внасяне на добавена стойност към проекта.
9. CROSS-BORDER участници в сектор „Младеж“ и Европейски корпус за солидарност: участниците от Украйна, които временно пребивават в европейски държави, ще бъдат считани за украински „граждани“ и по тази причина ще бъдат разглеждани като CROSS-BORDER. Същият принцип ще бъде прилаган към Корпуса, дори когато извършват дейността в държавата, в която се намират, и няма бъдат добавени към 20% лимит на държавите.

 

Екипът на ЦРЧР