Skip to main content

ЕК публикува покана за кандидатстване за „Социални иновации за зелен и дигитален преход“ в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ на „Европейски Социален фонд+

С бюджет от 10 милиона евро, ЕК цели да подкрепи реализацията на Европейския стълб на социалните права, финансирайки 15 до 20 проекта, които разработват и тестват интегрирани и приобщаващи подходи за социални иновации за насърчаване на зелен и цифров преход.

Допустими за финансиране са голям брой дейности, сред които изграждане на капацитет, разработването и тестването на иновативни подходи за борба с енергийната и транспортната бедност, повишаване пригодността за заетост на уязвимите групи в зелените и цифровите икономики, насърчаването на нови устойчиви форми на бизнес и потребление, и др.

Повече информация можете да намерите тук: Funding and Tender Opportunities Portal

 

Екипът на ЦРЧР