Skip to main content

На 27 януари 2022 г. в хотел Рамада гр. София, се проведе Среща на ЦРЧР с ректорите и Еразъм координаторите на българските висши училища, на тема „Администриране на проектите по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“.

Събитието имаше за цел да представи важни за сектора теми, да насочи вниманието към мерките за превенция на евентуални нередности, както и да бъдат представени добри практики в сектора.

Срещата беше открита с встъпителни думи от проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, и г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР. Г-н Балабанов направи обзор на заявената програма и изрази увереност, че срещата ще бъде много полезна при ежедневната работа на българските висши училища.

Участие в събитието взе българската изследователска и образователна мрежа „БИОМ“, като специално внимание беше отделено на темата Дигитален „Еразъм+“. Акцент беше поставен на инициативата „Еразъм без хартия“, очакваниета на ЕК за дигитализация на административния процес по КД1, както и върху новите приоритети на Програма „Еразъм+“. 

Екипът на ЦРЧР