Skip to main content

В рамките на инициативата на Европейската комисия през 2023 г. на европейско ниво са отличени 93 проекта от 32 страни членки на общността. Сред лауреатите са и 4 български проекта, отличени в следните категории:

  • Образование и грижи в ранна детска възраст

Проект „Learn and Playс бенефициер ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот

Проектът е насочен към преодоляване на предизвикателствата, свързани с ограмотяването в ранна детска възраст на деца от малцинствен и мигрантски произход. Проектът адресира тези проблеми чрез разработване на иновативна методология за изучаване на езици, базирана на игровизация на учебното съдържание с разнообразие от интерактивни ресурси, визуализирани на платформа, където всички целеви групи на проекта са активно включени – ученици, учители и родители.

В рамките на проекта са разработени следните образователни ресурси:

Резултат 1 – My Reading Superpower – Програма за четене за малки деца

Програмата за четене Learn & Play е инструмент, създаден за деца на възраст от 4 до 10 години, чийто майчин език е различен от официалния. Може да се използва във всяка класна стая за групова или индивидуална работа или у дома. Програмата се предлага в четири езикови версии, локализирани според езиковата специфика и образователните изисквания във всичките четири страни.

Резултат 2 – Интерактивен уеб ресурс

Този интерактивен уеб ресурс визуализира програмата за четене и е проектиран така, че да е удобен за всички видове потребители – учители, родители и ученици. Платформата е реализирана като уеб приложение. Платформата е достъпна на https://learnandplay.space/

Резултат 3 – Power toolbox – Методология за ранна диагностика и оценка на постигнатите резултати

Power toolbox е ръководство за оценяване в ранна детска възраст, предназначено за основна употреба от учители и други професионалисти. Тази методология е предназначена да бъде универсално приложима в програми, които обслужват малки деца със и без специални нужди, младежи с икономически рискови фактори и рискови фактори за развитие и такива, които се развиват обикновено от раждането до осемгодишна възраст.

Разработените образователни ресурси дават на учителите иновативен инструментариум за работа с деца, чийто майчин език е различен от езика на страната, повишават мотивацията на учителите за посрещане на нуждите на децата и вдъхновяват иновациите в клас. Родителите са включени активно в учебния процес. Отчетено е, че 85% от децата могат да четат свободно след завършване на курса, тъй като времето за придобиване на всяко умение е значително съкратено в сравнение с традиционното учене в клас.

  • Начално образование

Проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“ с бенефициер ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна 

„Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“ е проект за мобилност, насочен към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез продължаваща квалификация на училищния колектив.

Съгласно идентифицираните нужди на училището, учителите и учениците, са постигнати специфичните цели на проект „УТРЕ“: превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците; преодоляване на идентифицирани дефицити по отношение на методите на преподаване; повишаване на мотивацията на учениците за учене; разбиране и зачитане правата на човека и демокрацията от всички членове на училищната общност, насърчаване на толерантността и уважението към другите, изграждане на компетенции за активно гражданство.

В резултат на реализирането на проект „УТРЕ“:

–     учениците са повишили своя потенциал и индивидуални способности; получили са знания за човешките права и многообразието; изградили са умения за осъзнаване на своята идентичност и активна гражданска позиция; развили са критично и стратегическо мислене; станали са по-конкурентно способни; повишили са мотивацията си за овладяване на нови знания и са научили как да изберат своя собствена стратегия на учене; подобрили са езиковите си умения и способност свободно да комуникират на английски език;

–     педагогическите специалисти са изградили полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики; подобрили са практическите си преподавателски умения, техники и методологии; получили са знания за проектно-базирания подход, безопасно интегриране на технологиите в клас, „ангажиране“  на ученици чрез игрови подходи в класната стая; добили са умения да провеждат занятия в сферата на гражданското образование и са запознали с добри практики, прилагани от португалските, германските и финландските учители с апробирани обучителни материали в пилотни училища в Европа и прилагат наученото в ежедневната си работа.

След участието си в курсовете, обучените учители прилагат новите знания и компетенции в текущата си преподавателска работа, в часа на класа, както и в извънкласни форми на обучение.

Постигнат е ефектът на „снежната топка“ по отношение на прилагането на новите методи от останалите учители в училището, чрез лекции, беседи, видео материали и презентации, дискусии, тренинги, игрови занимания и проектни разработки, открити уроци пред учители и родители, вътрешноучилищна квалификация по методически обединения, разпространение на работата по проекта и резултатите от него в училищния сайт, електронни медии и образователни информационни платформи за споделяне на добри практики, създаване на видеофилми, електронни книги и рекламни материали.

Проект „УТРЕ“ превръща традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи и прилагане на апробирани практики, променено общуване учител-ученик, ученик-ученик и учител-родител. Инициирано е и едно разширено сътрудничество по темите от обученията на ОУ „Добри Чинтулов“ с местната власт и с други образователни институции. Така са продължени възрожденските традиции, заложени в образователно-възпитателния процес в училището, за по-ефективно осъществяване на девиза му: „Училището, което сбъдва мечти“.

  • Средно образование

       Проект „Чуждите езици  и STEM науките- ключ към успеха“ с бенефициер ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград

Целта на проекта „Чуждите езици и STEM науките- ключ към успеха“ е насочена към

подкрепа участието на педагогическия персонал на училището в обучителни дейности, които са им дали възможност не само да получат нови знания и да развият своите умения, но и да се срещнат, да си сътрудничат, и да споделят опит, предизвикателства и методи с колеги от други европейски страни. Компетенциите, уменията и преживяванията, които учителите са придобили чрез участие в обучителните курсове, са изцяло признати, акредитирани и интегрирани в репутацията им за професионално развитие, които са взети предвид при професионалното повишаване в по-висок ранг.

Постигнати са и специфичните цели на проекта: Нашите цели са:

–     насърчаване на мотивирани професионалисти, целящи осъвременяване и модернизиране на образованието чрез повишаване на личната професионалната квалификация.;

–     подпомагане на младите хора за по-добра и бърза адаптация в Европейския съюз чрез добре подготвени преподаватели и равнопоставеност на учащите се;

–     усъвършенстване на медийната компетентност като важно условие за успешното виртуално обучение;

–     удовлетворяване на стремежа за усъвършенстване, което е довело до продължаваща конкурентоспособност на училището, съобразено с Европейската рамка.

Постигнати са следните резултати:

–               достигане на съвременно, пълноценно, Европейско училищно образование, постигнато чрез изграждането на екип от квалифицирани преподаватели и ръководен екип, които са ключова фигура в подобряване качеството на образователния процес и подготовка на бъдещи кадри за пазара на труда;

–               подготовка на учениците в паралелките с изучаване на чужди езици, природо-математически дисциплини и информационни технологии за справяне в конкурентна среда;

–               разгръщане на субективния потенциал на индивида в обществен контекст с намерение за индивидуален и обществен жизнен прогрес;

–               интегриране на европейският опит за подобряване на системата на организация и преподаване в училище, работата с родителите и обществените институции, съобразно Закона за предучилищно и училищно образование

  • Професионално образование и обучение

Проект „Надграждане на професионалните умения чрез иновативни практики в Европа“ с бенефициер  ПТГ „Никола Василиади“, гр. Габрово

Проект „Надграждане на професионалните умения чрез иновативни практики в Европа”, е насочен към прилагане и използване на дигиталните и цифрови технологии в професионалното образование. Предизвикателствата, свързани с изграждането на STEM център в ПТГ „Никола Василиади“, насърчават преподавателите в нея да придобият допълнителна  квалификация и да обменят добри европейски практики в Европа. След проведеното обучение, учителите са надградили знанията, уменията и компетенциите с сферата на дигиталните и цифрови технологии. Осигурена е качествена професионална подготовка с фокус върху иновативното обучение.

ПТГ „Никола Василиади “, предоставя възможности за практическо обучение в Европа, чрез интегрирано, интердисциплинарно обучение в сферата на техниката и технологиите, относно възобновяемите енергийни източници. По този начин в гимназията се прилага стратегията на Европа за прилагане на иновативни методи в професионалното образование и качествени партньорства.

Обучаемите също са надградили уменията и знанията си в технологичната и екологична сфера, за да бъдат професионално подготвени, информирани и ангажирани, придобили са специализирани работни умения, с които да се реализират на пазара на труда.

 

Повече информация за церемонията по награждаването и излъчването на живо: Тук

 

Екипът на ЦРЧР