Skip to main content

Коалиция „Образование за климата“ е отворена за участие европейска образователна общност, която подкрепя промените, необходими за едно неутрално по отношение на климата общество.

Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и недостигът на природни ресурси изискват спешно адаптиране към настъпващите системни промени.

Европейската зелена сделка ще подпомогне преодоляването на тези предизвикателства, с цел превръщане на ЕС в модерен, проспериращ и ефективен от гледна точка на ресурсите съюз, като гарантира, че до 2050 г. нетните емисии на парникови газове ще спаднат до нула.

Като развива и свързва знания, умения, поведение и ценности, образованието ще даде възможност на младите европейци да станат ангажирани и отговорни професионалисти и граждани, както и ще играе решаваща роля за оформянето на този екологичен преход, за реакцията и адаптирането към него.

За повече информация, както и за присъединяване към Национална коалиция България „Образование за климата“, в рамките на европейската образователна общност „Education for Climate Coalition“, вижте директните връзки по-долу:

 

 

Екипът на ЦРЧР