Skip to main content

Кандидатите за оценители ще бъдат уведомени за резултатите до 30.09.2021 г.

 

Център за развитие на човешките ресурси обявява

Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години

 

Във връзка със селекция на предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване на оценители на проектните предложения.

            При избора на експерти за външни оценители ще се прилагат следните изисквания:

 • наличие на минимум 5 (пет) години експертен опит в сферата на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;
 • спазване на срока и начина за подаване на документите.

От кандидатите се изисква да декларират, че няма да участват в разработването и/или изпълнението на проекти по ключова дейност на Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, която ще оценяват за съответната селекционна година.

            Необходими документи за кандидатстване:

 • наличие на подписан от кандидата формуляр за кандидатстване (Приложение №1) – тук
 • наличие на мотивационно писмо (в свободна форма), обосноваващо желанието и компетентността на кандидата да участва в оценката на проектни предложения по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на копие от диплома за завършено висше образование или по-висока степен;
 • наличие на копие на документ, доказващ нивото на владеене на чужд език /един от работните езици на ЕК/ минимум ниво В2;
 • наличие на професионална автобиография на български език –– препоръчително е да е във формат Europass CV;
 • наличие на професионална автобиография на един от работните езици на ЕК – препоръчително е да е във формат Europass CV;
 • наличие на Europass езиков паспорт: – тук
 • наличие на попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси (Приложение №5) – тук

Срок за подаване на документите за кандидатстване – 07.06.2021г. – 07.07.2021 г.

Изпращане на документите:

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси
Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София

Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за подбор на външни оценители“.

За спазване на срока се счита датата на пощенското клеймо.

Всички документи, представени като копия, следва да са заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“ и да са подписани от лицето. Всички оригинални документи се представят подписани собственоръчно, с мастилен подпис.

Селекцията на кандидатите, кандидатствали за оценители ще протече на три етапа:

 1. Проверка за легитимност – наличие на всички изискуеми документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
 2. Оценка на документи на легитимните кандидатури;
 3. Писмен изпит и интервю с одобрените по документи кандидати.

До 10.09.2021г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в базата данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

 

За контакт:

assessors@hrdc.bg