Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява

Допълнителна/частична покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2020 селекционна година

Във връзка със селекция на предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2020г., Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване на оценители на проектните предложения.

            При избора на експерти за външни оценители ще се прилагат следните изисквания:

 • наличие на минимум 2 години експертен опит в сферата на образованието, обучението и/или младежта и спорта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;
 • спазване на срока и начина за подаване на документите.

От кандидатите се изисква да декларират, че няма да участват в разработването и/или изпълнението на проекти по ключова дейност на Програма „Еразъм+” и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, която ще оценяват за съответната селекционна година.

            Необходими документи за кандидатстване:

 • наличие на подписан от кандидата формуляр за кандидатстване: – Тук
 • наличие на мотивационно писмо (в свободна форма), обосноваващо желанието и компетентността на кандидата да участва в оценката на проектни предложения по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на копие от диплома за завършено висше образование или по-висока степен;
 • наличие на копие на документ, доказващ нивото на владеене на чужд език /един от работните езици на ЕК/ минимум ниво В2;
 • наличие на професионална автобиография на български език или на един от работните езици на ЕК – Europass CVпрепоръчително е да е във формат Europass CV;
 • наличие на Europass езиков паспорт;
 • наличие на попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси: – Тук

           Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 06.01.2020г.

           Изпращане на документите:

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес: Център за развитие на човешките ресурси
Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София
Върху плика трябва да има надпис: „За участие по покана за външни оценители“ .

За спазване на срока важи датата на пощенското клеймо.

            Селекцията на кандидатите, кандидатствали за оценители ще протече на три етапа:

 1. Проверка за легитимност – наличие на всички изисквани документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
 2. Оценка на документи на легитимните кандидатури;
 3. Интервю с одобрените по документи кандидати и писмен изпит.

До 14.02.2020г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в базата данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

В рамките на 30 календарни дни след получаване на официалните резултати от различните етапи на селекцията, кандидатите биха могли да отправят възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

За контакт:

assessors@hrdc.bg